ورود به سايت  

English

پروژه هاي سازه آبي

سازه عظيم بتنی سيفون کرخه  

در استان خوزستان،10 كيلومتري شهر حميديه بزرگترين سيفون زير رودخانه اي ايران و منطقه با 421.7 متر طول و احجام عمده كار شامل 1.7 ميليون مترمكعب خاكبرداري، 1.2 ميليون مترمكعب خاكريزي و 45 هزار مترمكعب بتن ريزي مي باشد. 

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

ايستگاه پمپاژ شماره 1 طرح نيشكر شعيبیه

 واقع در 40 كيلومتري شوشتر - منطقه شعيبيه شامل يك ايستگاه پمپاژ و 1,700 متر خط لوله فلزي با قطر 1,400 ميليمتر و 330 متر كانال بتني و احجام عمده كار شامل 330 هزار مترمكعب خاكبرداري و 6 هزار مترمكعب بتن ريزي می باشد.

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 شبكه آبياري و زهكشي دشت اوان

 در 40 كيلومتري شهر انديمشك در غرب رودخانه كرخه با 13 هزار هكتار مساحت اراضي، 9,200 متر خط لوله فلزي 1,400و 900 ميليمتر، 46 كيلومتر كانال بتني واحجام عمده كار شامل 1.3 ميليون مترمكعب خاكبرداري 1.1 ميليون مترمكعب خاكريزي، 55 هزارمترمكعب بتن ريزي و 83 هزار مترمربع قالب بندي می باشد.

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

شبكه آبياري وزهکشی دشت دوسالق

 در نزديكي شوش با مساحت 9 هزار هكتار شامل بيش از 50 كيلومتر كانال زهكشي و نزديك به 400 ابنيه فني بوده و احجام عمده كار شامل 1.9 ميليون مترمكعب خاكبرداري در انواع زمين ها و 860 هزار مترمكعب خاكريزي ، 24 هزار مترمكعب بتن ريزي و 42 هزارمترمربع قالب بندي می باشد.

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

آبگير کانال اصلی دشت آزادگان(AMC)

در استان خوزستان از نوع بتني درجا با طول كانال 1,320 متر و تعداد شش دریچه مي باشد كه حدود 12 متر زيرآب اجرا مي گردد و احجام عمده كار شامل 480 هزار مترمكعب خاكبرداري و‌ 15 هزار مترمكعب بتن ريزي  می باشد. 

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

احداث تصفيه خانه فاضلاب دزفول

 شامل 6 لاگون هوادهي به حجم مفيد كلي 150 هزار مترمكعب و دو حوضچه ته نشيني به حجم مفيد كلي حدود 98 هزار مترمكعب. احجام عمده كار عبارتست از 210 هزار مترمكعب خاكبرداري ، 200 هزار مترمكعب خاكريزي و 27 هزار مترمكعب بتن‌ريزي.

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان کوثر می باشد